Oferta edukacyjna


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

DLA UCZNIÓW 

Jako szkoła mamy wiele mocnych stron (sukcesy sportowe, naukowe, artystyczne, integracja) uwzględnionych w koncepcji pracy szkoły na lata 2013 - 2017. Priorytety w rozwoju szkoły dotyczą głównie rozwijania kompetencji językowych uczniów, integracji i równania szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rozwoju umiejętności sportowych.

W roku szkolnym 2019/2020 otwarliśmy klasy o następujących profilach:

 • klasy pierwsze - klasy ogólne i integracyjna;
 • klasy czwarte - pływanie, gimnastyka sportowa, siatkówka dziewcząt i chłopców, klasa integracyjna, klasa ogólna;
 • klasy siódme - pływanie, siatkówka dziewcząt i chłopców, klasa integracyjna, klasa bilingwalna (dwujęzyczna).


Oprócz zajęć edukacyjnych, przewidzianych planem nauczania oraz zajęć sportowych, wynikających ze statusu szkoły sportowej, nasza placówka posiada bogatą ofertę zajęć wykraczającą poza ramowy program nauczania.

Uczniom klas I – III szkoły podstawowej zapewnia się naukę pływania od II klasy, pracę z uczniem zdolnym, zajęcia wyrównawcze.

Od klasy IV, uczniowie uzdolnieni sportowo, mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczęszczając do klas sportowych o profilach: pływanie, gimnastyka, piłka siatkowa. 

Ponadto w szkole funkcjonują klasy integracyjne, w których wraz z uczniami zdrowymi uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo dla tych uczniów odbywają się zajęcia rewalidacyjne, a uczniowie wszystkich klas mogą, w razie potrzeby, skorzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

We wszystkich typach klas siódmych i ósmych wiodącym językiem obcym jest język angielski. Natomiast drugi obowiązkowy język obcy to język niemiecki. Dodatkowo w klasie bilingwalnej (dwujęzycznej) wybrane elementy zajęć edukacyjnych (historia i informatyka) są prowadzone w języku angielskim. Uczniowie tej klasy mają również zwiększony wymiar godzin nauki języka angielskiego (5h).
Zajęcia (zarówno edukacyjne, jak i sportowe) dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych o profilu sportowym odbywają się w budynku MOSiR-u, co pozwala młodzieży na właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę i sport.

Nasza szkoła korzysta z krytej pływalni i hali sportowej w budynku MOSiR-u. Posiada również dwie własne sale gimnastyczne, nowoczesne boisko szkolne oraz plac zabaw dla najmłodszych. Ponadto placówka dysponuje 2 pracowniami komputerowymi, pracownią multimedialną, pracownią fizyczno-chemiczną, laboratorium językowym, biblioteką, czytelnią, świetlicą, stołówką oraz gabinetem higieny szkolnej. Oferuje również opiekę pedagoga i psychologa szkolnego oraz opiekę logopedyczną.

Rok rocznie odbywają się w szkole następujące imprezy, konkursy i akcje:

 • Pasowanie ucznia klasy pierwszej;
 • Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej;
 • Obchody Święta Szkoły – Dzień KEN;
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych;
 • Kwestowanie 1 listopada – Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”;
 • Akademia z okazji 11 listopada – udział w obchodach miejskich;
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia;
 • Andrzejki;
 • Barbórka;
 • Mikołaj Integracyjny;
 • Pływackie Zawody Mikołajkowe;
 • Jasełka;
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Tydzień Tolerancji;
 • Pierwszy Dzień Wiosny;
 • Akademia z okazji 3 maja – udział w obchodach miejskich;
 • Ogólnopolski Tydzień Bibliotek;
 • Dzień Dziecka;
 • Pożegnanie absolwentów;
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Angażujemy się jako szkoła w wiele projektów, podejmując w ten sposób działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej placówki.

 • Byliśmy, między innymi, uczestnikiem trzech edycji programu Socrates Comenius. Obecnie realizujemy program Erasmus+ "Mogę lepiej", dzięki któremu utworzono w gimnazjum klasę bilingwalną (w roku szkolnym 2017/2018 będzie to również klasa siódma).
 • Przez wiele lat współpracowaliśmy ze szkołą w Drohomyślu na Ukrainie.
 • Prowadziliśmy wieloletnią współpracę z czeskimi szkołami we Frydku Mistku i Mohelnicach.
 • Zrealizowaliśmy i realizujemy wiele projektów edukacyjnych, o których można przeczytać na stronie naszej szkoły.
 • W roku szkolnym 2002/2003 ZSS przystąpiliśmy do programu „Szkoła z klasą” i uzyskaliśmy odpowiedni certyfikat.
 • Posiadamy certyfikat "Szkoły promującej zdrowie".
 • Jesteśmy uczestnikami programu "Chronimy dzieci".
 • Włączamy się w akcje organizowane przez UNICEF.
 • Nauczyciele regularnie prowadzą zajęcia otwarte dla swoich koleżanek i kolegów oraz dla rodziców uczniów.
 • Organizujemy wiele konkursów i imprez.
 • Prężnie działa Samorząd Uczniowski.
 • Wydajemy gazetkę szkolną dla uczniów klas młodszych pt. „Małolat”.
 • Organizujemy liczne zawody sportowe.
 • Organizujemy wycieczki przedmiotowe i rekreacyjne.
 • Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, uzyskując wysokie lokaty.
 • Działa wiele kółek zainteresowań dostosowanych do oczekiwań uczniów.Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo