Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2


Serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

Uwaga ósmoklasiści!

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły 31 lipca 2020 r. (piątek) od godz. 10.00. Pamiętajcie o maseczce i zachowaniu stosownej odległości. 


Podręczniki do religii

W roku szkolnym 2020/2021 wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatne podręczniki za wyjątkiem podręcznika do religii, który należy zakupić.

Nowe podręczniki będą w sprzedaży dopiero po 31 lipca!

6-latki. NOWOŚĆ!
Tak! Jezus mnie kocha.
Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 1 NOWOŚĆ!
Poznaję Boży świat.
Wydawnictwo JEDNOŚĆ
 
Klasa 2
Idziemy do Jezusa 
(podręcznik z ćwiczeniami)
red. ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak
Wydawnictwo JEDNOŚĆ
 
Klasa 3
Jezus jest z nami (podręcznik z ćwiczeniami)
red. ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak
Wydawnictwo JEDNOŚĆ 

Klasa 4
Miejsce pełne BOGActw (podręcznik bez ćwiczeń)
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek
Wydawnictwo JEDNOŚĆ
 
Klasa 5 NOWOŚĆ!
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy
Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 6
Tajemnice BOGAtego życia 
(podręcznik bez ćwiczeń)
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Wydawnictwo JEDNOŚĆ
 
Klasa 7
Spotkanie ze Słowem 
(podręcznik bez ćwiczeń)
Wydawnictwo Święty Wojciech
(jest to ten sam podręcznik, który obowiązywał w I klasie gimnazjum)
 
Klasa 8
Aby nie ustać w drodze 
(podręcznik bez ćwiczeń)
Wydawnictwo Święty Wojciech
(jest to ten sam podręcznik, który obowiązywał w II klasie gimnazjum)


Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za współpracę w minionym roku szkolnym. Dziękujemy za Wasz trud, który włożyliście w naukę oraz pracę dydaktyczną i wychowawczą zwłaszcza w tak trudnym dla nas czasie zdalnego nauczania. 
Życzymy Wam słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Dyrekcja Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w RadliniePrzedszkole nadal zamknięte

Decyzją Organu Prowadzącego nasze przedszkole pozostaje zamknięte do 26 czerwca 2020 r.


Kształcenie na odległość przedłużone do 26 czerwca br.

Minister Edukacji Narodowej przedłużył czas trwania kształcenia na odległość do 26 czerwca 2020 r. Drodzy uczniowie, zostańcie w domu!

Komunikat MEN


Przeciwwskazania zdrowotne w planowaniu przyszłości zawodowej

Ważne informacje dla uczniów klas VIII

         Wybór zawodu to jedna z najważniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji w życiu każdego młodego człowieka. Wybierając swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową musi on bowiem brać pod uwagę wiele czynników. Jednym z nich jest stan zdrowia. Jest to szczególnie istotny aspekt dla uczniów, którzy wybierają się po ukończeniu klasy ósmej do szkoły zawodowej, tudzież do technikum. W obu tych przypadkach przy rekrutacji wymagane jest zaświadczenie lekarskie (tzw. orzeczenie o przeciwwskazaniu do wyboru zawodu- druk ten dostępny jest u lekarza rodzinnego).

Pomoc w wyborze zawodu z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych:

         Jeżeli uczeń (sam bądź też przy pomocy rodzica) nie jest w stanie samodzielnie dokonać wyboru szkoły może skorzystać z pomocy powołanych do tego instytucji:
- z doradcy zawodowego w szkole,
- z poradni, która przy współpracy z lekarzem medycyny pracy pomoże dobrać odpowiedni kierunek kształcenia uwzględniający przeciwwskazania zdrowotne.

Schorzenia ograniczające wybór niektórych zawodów i kierunków kształcenia:
- niektóre wady wzroku i słuchu,

- choroby układu nerwowego (szczególna uwagę należy zwrócić zwłaszcza na epilepsję i zespoły padaczkowe),
- choroby narządu ruchu,
- cukrzyca,
- wady i choroby serca oraz układu krążenia,
- niektóre schorzenia nerek.

  Wady wzroku: w przypadku niektórych zawodów już samo noszenie szkieł może stanowić przeciwwskazanie do ich wykonywania (np. praca na rusztowaniach, w dużym zapyleniu, w wysokiej temperaturze).

Wady słuchu: przeciwwskazane są zawody wymagające pracy z klientem, przy obsłudze i kontroli maszyn o sygnalizacji dźwiękowej, czy też prace w ruchu ulicznym.

Astma oskrzelowa: jej ciężka postać uniemożliwia prace wymagające jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, a także niosące stres lub napięcie. Jeżeli astma ma podłoże alergiczne, przeciwwskazane są zawody narażające na kontakt z określonym alergenem.

Epilepsja i zespoły padaczkowe: przeciwwskazaniem są zawody wymagające obsługi maszyn i urządzeń, prowadzenia pojazdów, szybkiego tempa działań, praca na wysokościach, ponadto wszelkie prace, w których następuje ryzyko porażenia prądem, ekspozycji na promieniowanie, na czynniki toksyczne, na hałas oraz praca przy nagłych zmianach temperatury.

Choroby narządu ruchu: przeciwwskazane są zawody wymagające prac stojących, chodzących i połączonych z dźwiganiem.
Co istotne jeśli zostały zniwelowane za pomocą gimnastyki korekcyjnej, wówczas nie kolidują w sposób znaczący w wyborze zawodu. 

Cukrzyca: przeciwwskazane są zawody wymagające wysiłku fizycznego, pracy na wysokościach, pracy pod ziemią, w zanieczyszczonych i trudnych warunkach klimatycznych, a także w środowisku stresogennym.

Choroby serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie: przeciwwskazane są zawody wymagający pracy fizycznej, ciągłego przemieszczania się, kontaktu z napięciem elektrycznym, a także praca w trudnych warunkach klimatycznych, w wysokiej temperaturze i  w stresie.

Choroby nerek: przeciwwskazaniem jest praca wymagająca dźwigania.

Choroby o podłożu alergicznym: przeciwwskazaniem są uzależnienia od alergenu. Uczeń powinien unikać zawodów, w których może być narażony na kontakt z danym alergenem.

Choroby skóry: przeciwwskazane są zawody wymagające częstych kontaktów z innymi, reprezentacyjności oraz zawody wymagające kontaktu z czynnikami chemicznymi, olejami, smarami, substancjami toksycznymi.

Powodzenia w nowej szkole życzy Wam
Wasza pielęgniarka szkolna


Dzień Dziecka!!!

W tym dzisiejszym dniu radości
życzymy 100 lat pomyślności.
Niech Wam życie w szczęściu płynie,
niech Was radość nie ominie!
Dziś chcemy złożyć Wam życzenia
szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech Wam słońce jasno świeci,
Dzień Dziecka w radości przeleci.

Życzenia nauczycieli SSP nr 2 w RadlinieXIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”

Tegoroczny XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”, po raz pierwszy zorganizowany w przestrzeni wirtualnej.


Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
16, 17 i 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

pozostałe bez zmian, czyli:
12.06.2020 r. - dzień po uroczystościach Bożego Ciała,
24.-25.06.2020 r.


Nasze przedszkole nadal zamknięta

Decyzją Organu Prowadzącego nasze przedszkole pozostaje zamknięte do 7 czerwca 2020 r.


Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:
1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00


 • Ø Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Ø Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Ø Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Ø Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Ø Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 • Ø Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Ø Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Ø Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Ø Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2) wychodzi do toalety
  3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Ø Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Ø Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m
 • Ø Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

 • Ø Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.31 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Nikotyna jest głównym składnikiem tytoniu, silnie trującym związkiem organicznym. Dym tytoniowy zawiera 400 związków chemicznych, w tym 40 udowodniono działanie rakotwórcze.

Papierosy zawierają np.:

 •        Aceton - trujący rozpuszczalnik,
 •         Tlenek węgla - śmiertelnie trujący gaz,
 •         Metanol - alkohol powodujący zatrucie organizmu,
 •         Cyjanowodór - substancja o właściwościach rakotwórczych.

Skutki palenia najczęściej kojarzymy z ryzykiem rozwoju raka płuc, ale toksyczne i rakotwórcze związki rozprzestrzeniają się po całym ciele, wywołując choroby rzadziej kojarzone z paleniem papierosów np.:

 •         zawał serca,
 •         astma oskrzelowa,
 •         choroba wrzodowa,
 •         nowotwory skóry.

Szacuje się, że średnia różnica długości życia osób niepalących i palących wynosi 15 lat. Każdy papieros kosztuje 11 minut życia.

Nieważne co palisz, e-papieros lub cienkie, skład substancji jest ten sam. A więc zastanów się, wybór należy do ciebie.

Z pozdrowieniami
Wasza pielęgniarka szkolna


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram rekrutacji


Nasze przedszkole nadal zamknięte

Decyzją Organu Prowadzącego nasze przedszkole pozostaje zamknięte do 29 maja 2020 r.


Ogłaszamy wyniki konkursów!

Za nami XVII Tydzień Bibliotek. W konkursach ogłoszonych przez bibliotekę szkolną: „Laurka z życzeniami dla biblioteki”, „Moja ulubiona książka” oraz „Zgadnij kto to?” zwyciężyli:
Kamil Wojcieszenko kl. 4b
Dominika Sobik kl. 5a
Karol Bober kl. 5e
Natan Grim kl. 5e
Kuba Ogrocki kl. 6b
Zuzanna Zacha kl. 6d
Nina Szwejczewska kl. 6f
Anna Zwirecka kl. 7a
Patryk Kolończyk kl. 7b
Arkadiusz Bojdak kl. 7d
Paweł Mika kl. 7d

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursach.
Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone po powrocie uczniów do szkoły.


Dbam o swoje zęby

Realizując program „Mój piękny uśmiech”, któremu towarzyszy hasło: „Piękny uśmiech każdy ma, kto o zęby swoje dba”, powinniście wiedzieć, że zdrowie zaczyna się od zębów. Należy przynajmniej dwa razy w roku odwiedzić stomatologa, który po zrobieniu przeglądu jamy ustnej, szybko wychwyci uszkodzenia szkliwa naszych zębów, takie, które nie są widoczne gołym okiem. Ubytek zęba, zwany przez nas pospolicie „dziurą”, jest spowodowany nagromadzonymi bakteriami chorobotwórczymi, które uszkadzają ząb wraz z miazgą, co w przyszłości spowoduje ból, a jeżeli spróchnienie będzie byt duże, to może skończyć się nawet wyrwaniem zęba. Bakterie gromadzące się w zębie, są przez nas połykane wraz ze śliną. Następnie dostają się do krwi, a z nią do wszystkich narządów, powodując stany zapalne np.: zapalenie stawów lub mięśnia sercowego czy zapalenie miedniczek nerkowych. Dlatego też, ważne jest, żeby nasze zęby były zdrowe. Przed każdym planowanym zabiegiem operacyjnym lekarz wymaga od pacjenta, żeby zęby wyleczył, bądź usunął, po to, aby nie były one źródłem zakażenia organizmu.
Poniżej przedstawiam wam 5 zasad dbania o jamę ustną.

Pięć ważnych zasad dbania o zdrowe zęby:
- szczotkowanie zębów przynajmniej dwa razy dziennie (rano i wieczorem), a najlepiej po każdym posiłku przez 3 minuty (ruchami okrężnymi i góra - dół) oraz używanie nici dentystycznych,
- używanie pasty z fluorem i szczoteczki do zębów nie więcej niż przez dwa miesiące,
- racjonalne odżywianie (nabiał, owoce, warzywa, pieczywo gruboziarniste),
- żucie gumy bez cukru przez 20 minut po każdym posiłku,
- przynajmniej dwa razy w roku wizyty u stomatologa.

 

Pozdrawiam,
wasza pielęgniarka szkolna


Sprawdź się! Nowe zagadki!

SPRAWDŹ SIĘ!

ZAGADKI DLA KLAS 1-3

1. Tam gdzie zjawia się ten słynny miś,
W dzbanach po miodzie nie zostaje nic!
I wnet wiadomo, że to nie żaden Colargol, ni Uszatek,
Bo to ukochany nasz, znany z bajek …....

2. O jaką postać chodzi?

„Dziewuszka miała bowiem jedną wielką wadę: oto nigdy nie poszła prosto do celu, ale zbaczała, zatrzymywała się po drodze, tracąc czas na niepotrzebne pogaduszki…

- Nie wdawaj się w rozmówki z nieznajomymi, kochaneczko – przestrzegała dziewuszkę matka, wyprawiając do babci.”


3. Z jakiej wyszliśmy bajki?

To my - brat i siostrzyczka.

Znaleźliśmy w lesie „słodką” chatkę.

I zjedliśmy z jej dachu pierniczka.

Nie mamy na imię Staś i Zosia,

Bo my jesteśmy ........

4. Detektyw Pozytywka, rozwiązując zagadki, poruszał się:

·        na piechotę

·        na rowerze

·        autem

5. Z kim tańcowała igła?

·        z kordonkiem

·        z nitką

·        z naparstkiem

6. Z jakiej lektury pochodzi cytat:
„Nazywam się Lisa. Jestem dziewczynką, to chyba od razu widać z imienia. Mam siedem lat i wkrótce skończę osiem.”

·        „O psie, który jeździł koleją”

·        „Dzieci z Bullerbyn”

·        „Karolcia”

ZAGADKI DLA KLAS 4-6

1.  Z jakiej lektury pochodzi cytat: "Doktor Paj-Chi-Wo odkrył mi również inne swoje tajemnice oraz nauczył mnie wszystkiego, co dzisiaj umiem. Między innymi wyjawił mi ukryte znaczenie ludzkich imion."

·                     "Dzieci z Bullerbyn"

·                     "Anaruk, chłopiec z Grenlandii"

·                     "Akademia Pana Kleksa"

2.  W książce "Harry Potter" Ten Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać to:

·                     Voldemort

·                     Dumbledore

·                     Hagrid

3.  Jaką moc miała mieć fujarka, którą żona podarowała Łamignatowi w komiksie „Kajko i Kokosz. Szkoła latania."

·                    miała czynić go niewidzialnym

·                    miała dać mu ogromną siłę

·                    miała hipnotyzować wrogów

4.  Co Mikołajek chce robić w przyszłości?

·  Zostać pilotem i ożenić się z Jadwinią lub Ludeczką (jeszcze się    nie zdecydował)

·      Ożenić się z Ludeczką i zostać kowbojem

·       Zostać pilotem i nie mieć żony, bo nie cierpi dziewczyn


Jak dbać o kręgosłup podczas długotrwałej pracy przed komputerem

Nauka przy komputerze


Radlińskie przedszkola nadal zamknięte

Decyzją Organu Prowadzącego nasze przedszkole pozostaje zamknięte co najmniej do 22 maja 2020 r.


Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie już otwarta!

Biblioteka i jej filia na Głożynach są czynne od wtorku 12 maja.

Miejska Biblioteka Publiczna w RadlinieObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo